14 จังหวัดเครือข่ายภาคใต้ สานพลังคุ้มครองผู้บริโภค

  • 20 Jan 2023
  • /
  • 209

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอรุณรัตน์ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต พร้อมติดตามการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” หรือ Health for  Wealth โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประชุม เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เสนอปัญหาและแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความร่วมมือวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com