อย. สานกลไก “นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวัตถุอันตราย

  • 27 Jan 2023
  • /
  • 215

อย. จัดทีมให้ข้อมูลความรู้ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ การยื่นคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเสริมพลังผู้ประกอบการ หวังเพิ่มศักยภาพให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีการค้าโลก สานนโยบายคนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง หรือ Health for Wealth “นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”ของกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการดำเนินงานโดยมุ่งเป้าหมาย “ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง” ซึ่งกลไกหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อน คือ การนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งรัดดำเนินการโดยการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันมุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สามารถต่อยอด สร้างความมั่งคั่งแก่เศรษฐกิจของประเทศ โดย อย. ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตราย เพื่อให้มีการผลิต นำเข้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นไปตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สถานประกอบการไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ในวันนี้ (27 มกราคม 2566) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 และผ่านระบบออนไลน์  เภสัชกรวีระชัย  นลวชัย  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เป็นประธานเปิดการประชุม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามกฎหมายวัตถุอันตราย โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เริ่มใช้บังคับ การยื่นคำขอและการอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การชี้แจงประเด็นข้อคำถาม ที่พบบ่อยจากการยื่นคำขอ แนวทางการโฆษณาและแนวทางการแสดงฉลากที่ถูกต้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 443 คน 

          ทั้งนี้ อย. หวังให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และยิ่งไปกว่านั้น สามารถนำข้อมูลความรู้ไปประกอบการวางแผนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าระดับสากล ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างเข้มแข็ง บรรลุตามนโยบายคนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง หรือ Health for Wealth ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com