อย. ร่วม มูลนิธิกสิกรไทย บพข. และ TCELS ลงนาม MOU ในการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช

  • 22 Feb 2023
  • /
  • 194

อย. จับมือมูลนิธิกสิกรไทย บพข. และ TCELS ลงนามบันทึกความเข้าใจ ดำเนินโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์” เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนายาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสามารถออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผล โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2569 

เมื่อวันที่ (20 กุมภาพันธ์ 2566) ที่ผ่านมา ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารราษฎร์บูรณะ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดร.จิตต์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืชสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดน่าน บนความพยายามแก้ไขปัญหาให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ป่าไม้ที่ยั่งยืน สามารถเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นในประเทศ

เลขาธิการฯ อย. เปิดเผยว่า ทั้ง 4 หน่วยงาน จะร่วมกันจัดตั้งโครงการบ่มเพาะต้นแบบในลักษณะคลินิกให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมการวิจัย ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพภายใต้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน และยกระดับอุตสาหกรรมพืชยาให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพและมาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อเป็นประโยชน์หรือกรณีศึกษาในการส่งเสริมให้เกิดการขึ้นทะเบียนกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ อีกทั้งจะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการคืนกลับมาของป่าในจังหวัดน่าน ตามแนวทางของโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์” ต่อไป 

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com