ร้านยาคุณภาพดูกันอย่างไร ตอนที่ 1: บริการทางเภสัชกรรม

  • 7 Jun 2016
  • /
  • 1327

1.เภสัชกรเป็นผุ้ส่งมอบยา และต้องอธิบายการใช้ยาการปฏิบัติตัวเพื่อให้ใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.มีฉลากกำกับยาบนซองบรรจุยาอย่างครบถ้วน
3.มีบัญชีควบคุมกำกับการขายยาให้เป็นไปโดยเหมาะสมถูกต้องตามกฏหมาย
4.มีการส่งเสริมให้ใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ใช้ยาฟุ่มเฟือย
5.มีการซักถามข้อมูลจากผู้ป่วยอย่างเพียงพอก่อนจะจ่ายยา หรือให้คำแนะนำด้านยา
6.มีการซักถามประวัติการแพ้ยาทุกครั้งก่อนจ่ายยา

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com