GPP มาตรฐานร้านขายยาที่น่าวางใจ

  • 29 Jan 2015
  • /
  • 2063

- GPP (Good Pharmacy Practice) ข้อกำหนด มาตรฐาน หรือวิธีการให้บริการทางเภสัชกรรมด้านยาในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา เพื่อยกระดับร้านขายยาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ให้ผู้ใช้ยามีความปลอดภัยมากขึ้น ให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ AEC
จึงสามารถต่ออายุใบอนุญาตยาได้
-ผู้บริโภคได้อะไรจาก GPP
-ประชาชนได้รับบริการจากเภสัชกรที่มีความรู้ ความสามารถและแสดงตนอย่างชัดเจน
-ประชาชนได้รับยาที่ผ่านการเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐานสากล
-ประชาชนได้รับข้อมูลด้านยาที่ถูกต้องและพอเพียง
-ลดปัญหาการแพ้ยาซ้ำซ้อน
-ลดปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผล
-สื่อโฆษณาภายในร้านยาได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยเภสัชกร

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
pcaoryor@gmail.com